ارسال شده توسط: در پنجشنبه 6 فوریه 2014,در ساعت 5:10 ب.ظ |بدون نظر

hamedan

دانلود فایل PDF- کامل(به تفکیک روستاها)

منبع:مرکز آمار ایران

شهرستان ملایر

جمعیت

مرد

زن

تعداد خانوار

شهرستان

بخش

287982

142800

145182

83746

شهرستان ملایر

 

 شهرستان ملایر-بخش ها

جمعیت

مرد

زن

تعداد خانوار

شهرستان

بخش

50487

25196

25291

13875

ملاير

بخش جوكار

31060

15195

15865

9283

ملاير

بخش سامن

12180

5951

6229

3776

ملاير

بخش زند

194255

96458

97797

56873

ملاير

بخش مركزئ

 شهرستان ملایر- شهرها

جمعیت

مرد

زن

تعداد خانوار

شهرستان

بخش

159848

79477

80371

46939

ملاير

شهر ملایر

9324

4452

4872

2533

ملاير

شهر ازندریان

2425

1340

1085

644

ملاير

شهر جوکار

4426

2129

2297

1269

ملاير

شهر سامن

725

366

359

239

ملاير

شهر زنگنه

 شهرستان ملایر- دهستان ها

جمعیت

مرد

زن

تعداد خانوار

شهرستان

بخش

دهستان

11027

5255

5772

3041

ملاير

جوكار

المهدئ

10814

5623

5191

3020

ملاير

جوكار

ترك شرقي

11503

5831

5672

3127

ملاير

جوكار

ترك غربي

5394

2695

2699

1510

ملاير

جوكار

جوكار

7306

3670

3636

2207

ملاير

مركزئ

جوزان

7935

4003

3932

2177

ملاير

مركزئ

كوه سرده

11059

5206

5853

3135

ملاير

مركزئ

موزاران

8107

4102

4005

2415

ملاير

مركزئ

حرم رودعليا

8798

4349

4449

2688

ملاير

سامن

حرم رودسفلي

6199

3034

3165

1840

ملاير

سامن

آورزمان

6687

3298

3389

2003

ملاير

سامن

سامن

4950

2385

2565

1483

ملاير

سامن

سفيدكوه

4405

2145

2260

1344

ملاير

زند

كمازان سفلي

3564

1781

1783

1128

ملاير

زند

كمازان عليا

3486

1659

1827

1065

ملاير

زند

كمازان وسطي