ارسال شده توسط: در یکشنبه 14 آگوست 2011,در ساعت 3:20 ب.ظ |1 نظر

بیش از 1000000 کلمه

وبیش از 3000 موضوع قابل جستجو

قابل اجرا در تمام ویندوزها

ازمعبران بزرگ

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام/تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام/تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام/تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث/تعبیر خواب خالد اصفهانی/تعبیر خواب محمد بن سیرین/تعبیر خواب ابراهیم کرمانی/تعبیر خواب جابر مغربی/تعبیر خواب ابن عباس/تعبیر خواب جاحظ/تعبیر خواب علامه مجلسی (ره)/تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی/تعبیر خواب تام  چت  ویندرا/تعبیر خواب لوک اویتنهاو/تعبیر خواب فروید/تعبیر خواب آنلی بیتون/تعبیر خواب لیلا برایت/تعبیر خواب اچ میلر/تعبیر خواب هانس کورت/کتاب سرزمین رویاها

دانلود 

 


یک دیدگاه

 • خواب سرطان
  ——————-
  آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر خواب ببینید بیمارِ مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می شود ، نشانة آن است که وضع زندگی فقیرانة شما متحول می گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند شدن خواهید داشت .

  ۲ـ اگر خواب ببینید شخصی به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است که یکی از نزدیکان شما دچار بیماری خواهد شد ، اما اگر تجار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است که در کارهای خود با کسادی روبرو خواهند شد .

  ۳ـ دیدن شخص مبتلا به سرطان در خواب ، نشانة آن است که عشق به سردی مبدل می شود و کارها با کسادی و خرابی توأم می شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار می گیرد .